Mục lục

Theo Thông Tư 39  , điều 20, điểm 2:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Bạn có thể dùng mẫu biên bản thu hồi hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
———***———
BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
– Căn cứ vào điều 18 thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  chúng tôi gồm có:

Bên A:
Công Ty ………………………………………………………………….
Đại diện : …………………………………………………………………………………..
Chức vụ : .………………………………………………………………………………….
Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………

Bên B:
Công Ty ………………………………………………………………….
Đại diện : …………………………………………………………………………………..
Chức vụ : .………………………………………………………………………………….
Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản này để thu hồi hoá đơn GTGT với nội dung sau:

  • Số hóa đơn: ……………………..
  • Mẫu số: ………………………..
  • Ký hiệu: ………………………..
  • Ngày lập: ………………………..
  • Giá trị hóa đơn: ………………………..
  • Tên dịch vụ/ hàng hóa : ………………….

Lý do thu hồi hoá đơn: ……………………………………………………………………….
Chúng tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót  nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản có giá trị như nhau.

   Xác nhận của bên mua hàng                                                           Đại Diện Bên Bán Hàng

Tải mẫu biên bản file word theo link sau
Tải Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn

You May Also Like