Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn điện tử cũ để chuyển sang hóa đơn điện tử mới theo TT 78/2021 và NĐ 123/2020

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC , điều 9, khoản 1: (Hết hiệu lực ngày 1/11/2020)

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.”

Chúng ta có thể sử dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn như sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
———***———
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
– Căn cứ vào điều 18 thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  chúng tôi gồm có:

Bên A:
Công Ty ………………………………………………………………….
Đại diện : …………………………………………………………………………………..
Chức vụ : .………………………………………………………………………………….
Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………

Bên B:
Công Ty ………………………………………………………………….
Đại diện : …………………………………………………………………………………..
Chức vụ : .………………………………………………………………………………….
Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản này để huỷ và thu hồi hoá đơn GTGT với nội dung sau:

  • Số hóa đơn: ……………………..
  • Mẫu số: ………………………..
  • Ký hiệu: ………………………..
  • Ngày lập: ………………………..
  • Giá trị hóa đơn: ………………………..

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………….
Lý do huỷ hoá đơn: ……………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót  nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản có giá trị như nhau.

Xác nhận của bên mua hàng                                                           Đại Diện Bên Bán Hàng

   

Bạn có thể tải mẫu biên bản theo link sau
Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

                                                                              

You May Also Like