Theo Thông Tư 39  , điều 20, mục 3:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

 

Bạn có thể dùng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : 
Công ty …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………….
MST: …………………………………………………………………………………. 
Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ:………………………………… 

BÊN B : 
Công ty …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………….
MST: …………………………………………………………………………………. 
Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ:………………………………… 

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………………
  • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
  • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
  • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

  • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
  • Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Các bạn có thể tải về (download) file mẫu theo đường link sau
Tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

You May Also Like