Mục lục

Hỏi:

Tôi hiện mới được cấp thẻ căn cước công dân mới. Vậy tôi có phải làm hồ sơ cập nhật thông tin với cơ quan thuế không vì mã số thuế TNCN của tôi hiện đăng ký theo CMND.
Trong trường hợp tôi tự đi nộp hồ sơ hoặc tôi ủy quyền cho công ty của tôi thì hồ sơ gồm những gì?
Nếu tôi nộp trễ hồ sơ thì có bị phạt gì không?

Đáp

Theo Thông Tư 95/2016/TT-BTC:

Mục 2. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

2.Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

b) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.

c)Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

d) Đối với cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh) khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý không phải thực hiện thủ tục chuyển địa Điểm, chỉ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Như vậy:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thông tin thay đổi phải tiến hành làm hồ sơ cập nhật thông tin với cơ quan thuế.

Hồ sơ gồm những gì?

Hồ sơ thay đổi thông tin người nộp thuế bao gồm:

Trường hợp cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân tự liên hệ đăng ký với cơ quan thuế:

  • Mẫu 08 Tải về Mẫu 08 TT95/2016
  • Bản sao (không cần chứng thực) CMND cũ
  • Bản sao (không cần chứng thực) Căn cước công dân mới

Trường hợp Công ty được ủy quyền làm các thủ tục thay cho cá nhân, nhân viên của mình:

  • Mẫu 05 Tải về Mẫu 05 TT95/2016 trong đó chọn ô “Thay đổi thông tin”
  • Bản sao (không cần chứng thực) CMND cũ
  • Bản sao (không cần chứng thực) Căn cước công dân mới

Nơi nộp hồ sơ

Theo điều 8, thông tư 95/2016, thì:

  • Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập nếu có uỷ quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan, công ty.
  • Cá nhân người Việt Nam thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc nộp trực tiếp không qua cơ quan chi trả thu nhập, nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Nếu nộp hồ sơ trễ thì có bị phạt không?

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1.Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2.Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3.Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a)Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b)Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c)Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

You May Also Like