Mục lục

Các bạn kế toán tiền lương và nhân sự cần chú ý các thời hạn sau trong tháng và quý:

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng

Thời hạn: Ngày 3 hàng tháng

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015:
“Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.”

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng hoặc quý

Thời hạn:
Đối với kê khai theo tháng : ngày 20 tháng liền kề
Đối với kê khai theo quý: ngày 30 tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
“a. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”

3. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

Thời hạn: Trước ngày cuối cùng mỗi tháng

Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017:

“Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.”

Ví dụ: Bảng lương tháng 1/2019, ngày trả lương là ngày 5/2/2019 thì hạn nộp tiền bảo hiểm là 31/1/2019. Hạn nộp tiền tính theo kỳ bảng lương chứ không theo ngày trả lương.

4. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng

Thời hạn: Trước ngày cuối cùng mỗi tháng
Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.
Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Thời hạn:
Mẫu 14 – Trước ngày 5 của quý tiếp theo
Mẫu 15 – Trước ngày 10 của quý tiếp theo
Theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Điều 13. Chế độ báo cáo

1.Hằng quý, trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

You May Also Like