Mục lục

1. Quy định

Hàng tháng, trễ nhất là ngày 12, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện công việc báo cáo cho Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và Sở Thống Kê. Việc này được quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 53. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu sau:

1.Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

2.Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

3.Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.”

2. Biểu mẫu

Các mẫu báo cáo sử dụng, được ban hành tại Thông Tư 16/2015/TT-BKHDT như sau:
Biểu Mẫu báo cáo theo tháng
Biểu Mẫu báo cáo theo quý
Biểu Mẫu báo cáo theo năm

3. Cách nộp

Báo cáo đầu tư:

Doanh nghiệp nộp trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

http://dautunuocngoai.gov.vn/

Sau đó dùng ID và password đã được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cung cấp lúc đăng ký kinh doanh, hoặc nếu bạn không có thì hãy liên hệ Sở Kế Hoạch Đầu Tư.

Cách đăng nhập vào hệ thống như hướng dẫn trong hình sau:

Screen-Shot-2019-06-12-at-23.59.02

Sau đó bạn nhập Username và Password vào
Screen-Shot-2019-06-13-at-00.00.10

Thực hiện tải file báo cáo về, điền số vào file và upload lên lại như sau
Cac_buoc_nop_bao_cao_dau_tu

(Cách nộp báo cáo đối với Tổng Cục Thống Kê sẽ được tiếp tục cập nhật sau…)

You May Also Like