Mục lục

Câu hỏi:

Công ty tôi dùng phần mềm kế toán nước ngoài vì đây là yêu cầu từ công ty mẹ, không thể có lựa chọn khác được, phần mềm này hiện không có Tài khoản đối ứng. Như vậy, công ty tôi có bị phạt vì số kế toán không có tài khoản đối ứng không?

Trả lời:

Trước đây theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Bộ tài chính quy định sổ kế toán phải có tài khoản đối ứng, cụ thể quy định như sau:

“2.1. Sổ kế toán tổng hợp

1/ Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.”

Nhưng từ 2015, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

3. Đối với chứng từ và sổ kế toán

a) Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

b) Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Ngoài ra, tại điểm 19, công văn 12568/BTC-CĐKT Bộ tài chính khẳng định lại việc này như sau:

19. Về tuân thủ Chế độ kế toán Việt Nam

Theo Thông tư 200 thì không bắt buộc sổ kế toán của DN phải có cột tài khoản đối ứng vì Thông tư cho phép doanh nghiệp được tự quyết định biểu mẫu sổ kế toán miễn là doanh nghiệp phải phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kết luận:

Tài khoản đối ứng hiện nay không còn bắt buộc, doanh nghiệp được tự do thiết kế biểu mẫu kế toán cho công ty mình nhưng phải phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.