Mục lục

Hỏi

Công ty tôi là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý có thu tiền khách hàng trước khi dịch vụ được hoàn thành. Như vậy ngày xuất hóa đơn của chúng tôi là ngày nào?

Trả lời

Hóa đơn giấy

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/NĐ-CP

“Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

“Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng”.

Tham khảo Hướng dẫn toàn tập về ngày hóa đơn

Kết luận:

Như vậy, nếu công ty bạn đang sử dụng hóa đơn giấy thì ngày xuất hóa đơn phải là ngày nhận tiền dù đã cung cấp dịch vụ hay chưa. Nếu công ty bạn sử dụng hóa đơn điện tử thì ngày hóa đơn là ngày hoàn thành dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần của dịch vụ.

You May Also Like