Mục lục

Hỏi:

Công ty em có phát sinh chi phí quảng cáo qua facebook và google, nhưng thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa của giám đốc chứ không chuyển khoản ngân hàng. Chi phí này hiện không có hóa đơn ghi tên và mã số thuế công ty em thì phải xứ lý làm sao?

Đáp:

Theo công văn 81260/CT-TTHT của cục thuế Hà Nội có hướng dẫn về vấn đề này:

“Trường hợp Công ty có phát sinh quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định) và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty và Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.”

==> Tóm lại:

Bạn cần đảm bảo những vấn đề sau:

1. hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

2. có hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty:

    • trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định

3. có chứng từ thanh toán theo quy định:

    • nếu công ty ủy quyền cho cá nhân thanh toán:
      • Công ty sau đó phải thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng
      • Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty, Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân
You May Also Like